Terug

Afdelingen

Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie

Gebundelde kracht voor spoedig herstel

De meeste jongeren leiden een zelfstandig, gezond en gelukkig leven. Voor sommige jongeren is het leven ingewikkelder, zij hebben voor langere of kortere tijd ondersteuning of behandeling nodig. In het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatriebiedt Yulius verschillende soorten behandelingen. Zo kort als mogelijk maar wel zo lang en intensief als nodig is. Zowel in de thuissituatie, als op locatie of zo nodig in de vorm van een klinische opname.

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie biedt een compleet aanbod van acute psychiatrische zorg in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

GEBUNDELDE KENNIS EN EXPERTISE

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie werkt in veel opzichten vernieuwend. Er wordt gewerkt vanuit 1 behandelteam. Dit zorgt voor gebundelde kennis en expertise op één centrale plek. Het is de plek waar acute psychiatrische zorg snel én drempelloos kan worden op- en afgeschaald.

Er wordt gewerkt volgens de HIC-methodiek. Deze methodiek is gericht op het herstel en herwinnen van de regie over het eigen functioneren, het creëren van een veilige omgeving en versterken van de draagkracht van het systeem. In andere woorden het herwinnen en versterken van de eigen kracht van de jongeren met als doel stabiliseren van de crisis.

Belangrijke verwijzers zijn huisartsen en wijkteams. Zij hebben met de jongeren in gesprekken bepaald dat er specialistische behandeling nodig is. Overige samenwerkingspartners zijn andere ggz-instellingen en gecertificeerde instellingen (zoals jeugdbescherming).

REGULIERE EN SPOEDROUTE

Een jongere kan na aanmelding via de reguliere route binnenkomen of via de spoedroute. Via de reguliere route vindt er op uitnodiging een geplande intake plaats en staan we uitgebreid stil bij wie de jongere is en wat er aan de hand is. Via de spoedroute is er sprake van een crisis. Dan kan het zijn dat we de jongere al binnen een uur zien en spreken of dat hij/zij direct in de kliniek terecht komt. Het doel is vooral om snel de crisis te bezweren.

Herstellen doe je in je eigen leefomgeving

Intensieve thuiszorg

Binnen het centrum is de behandeling in de thuissituatie leidend, we bieden twee vormen van intensieve thuisbehandeling voor kinderen en jongeren. Beide vormen zijn er op gericht dat het snel beter gaat, opname voorkomen kan worden of in geval van opname dat de jongere sneller naar huis kan en de opname dus korter duurt.

INTENSIVE HOME TREATMENT (IHT)

IHT biedt hulp aan kinderen en jongeren die door psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken. IHT wordt ingezet om opname te voorkomen, of om jongeren die opgenomen zijn in de kliniek eerder naar huis te laten gaan, door ze intensief te begeleiden bij én na hun ontslag. Het behandeltraject binnen IHT is kortdurend en intensief (6 weken). Het IHT-behandelteam kan tot meerdere keren per dag bij de jongere thuiskomen.

FLEXIBLE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT
(FACT) JEUGD EN GEZIN

FACT Jeugd en Gezin is een specialistische psychiatrische behandelvorm die vanuit een multidisciplinair samengesteld team wordt geboden in de eigen leefomgeving van de jongere. Het FACT Jeugd en Gezin-team richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot en met 21 jaar en hun familie.

Het team werkt samen met school, werk, de buurt of andere maatschappelijke organisaties en instellingen. Behandeling is gericht op het verminderen van symptomen en leren omgaan met een aandoening. Het behandeltraject binnen FACT Jeugd en Gezin is langduriger dan in het geval van IHT. De intensiviteit, dus hoe vaak we bij de jongere thuiskomen, kan variëren van 1 x per dag tot 1x per week of 2 weken.

ACUTE DEELTIJDBEHANDELING

In het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie is thuisbehandeling leidend. Naast IHT en FACT biedt het centrum acute deeltijdbehandeling op locatie. Bij deze behandeling kunnen jongeren binnen 72 uur starten en wordt gewerkt aan structuur, een gezond dag- en nachtritme, sociale vaardigheden en bieden we ondersteuning bij het vinden van een zinvolle daginvulling. Deze acute deeltijdbehandeling is maatwerk en het aantal uren zorg kan variëren per jongere.

Beter worden doe je samen

High Intensive Care voor jongeren (HIC)

Yulius probeert zoveel als mogelijk via behandeling in de thuissituatie een jongere te ondersteunen in de eigen leefomgeving. Als er sprake is van een verergering van symptomen of wanneer het gedrag van de jongere als gevolg van zijn of haar psychiatrische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of de ander kan open of gesloten opname toch nodig zijn.

VASTSTELLEN VAN HET BEHANDELPLAN

Direct na opname vindt er een zorg-afstemmingsgesprek plaats. In dit gesprek bespreken we samen met de verwijzer en ouders of verzorgers van de jongere het behandelplan. We stellen dan de voorlopige ontslagdatum vast en bepalen samen met de verwijzer welke zorg er nodig is na het ontslag. Tijdens de opname lopen alle behandelingen die de jongere thuis volgde zo veel als mogelijk door.

_______________________________________________________________________________________________

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft hiervoor een HIC-afdeling: een afdeling voor High en Intensive Care. Hier proberen we in zo kort mogelijke tijd de jongere de regie over zijn eigen leven te laten hervinden en zo herstel mogelijk te maken, waarna buiten de kliniek de ambulante behandeling voortgezet kan worden.

EEN JONGERE IN CRISIS LAAT JE NIET ALLEEN

We vinden dat jongeren die in crisis zijn niet alleen gelaten mogen worden. Als een jongere wordt opgenomen nemen we daarom de eerste 24 uur ook de ouders of verzorgers van de jongere op. We noemen dit ‘rooming in’. Het grote voordeel hiervan is dat we elkaar in een korte tijd beter kunnen leren kennen. Ouders en jongeren kunnen vertellen wat ze van ons nodig hebben en wij kunnen zien waar de problemen ontstaan in de interactie tussen ouder of verzorger en kind.

_______________________________________________________________________________________________

Het centrum heeft in totaal 28 bedden op de open en gesloten afdeling van de HIC. Bij de inrichting is rekening gehouden met de persoonlijke levenssfeer van jongeren.

  • Verschillende kamers
    - 12 kamers op de open afdeling.
    - 16 kamers op de gesloten afdeling, waarvan 4 intensieve zorgkamers.
  • 4 intensieve zorgkamers voor kwetsbare jongeren die prikkelarme verzorging nodig hebben. Cameratoezicht mogelijk.
  • 1 extra beschermde kamer (EBK), begeleiding > 18.
  • De intensieve zorgkamers en de EBK hebben een scherm waarop de jongeren tv kunnen kijken en het licht kunnen bedienen, om hen een gevoel van regie en afleiding te bieden.
  • 2 familiekamers.

URGENTE AANMELDINGEN / VRAGEN?

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie is altijd bereikbaar voor acute aanmeldingen. Urgente aanmeldingen en vragen worden twee keer per week besproken binnen de intake-staf zodat we snel kunnen laten weten wat we kunnen betekenen. Als er al zorgverleners betrokken zijn, maken we graag afspraken hoe we de zorg samen het beste vorm kunnen geven.

CENTRUM VOOR SPOEDEISENDE KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Boerhaavelaan 2
2992 KZ Barendrecht
088 40 50 600
info@yulius.nl

BUREAU AANMELDING & INFORMATIE

088 405 11 11
yulius.nl/aanmelden

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie is specialist op het gebied van acute psychiatrische zorg voor jongeren en kinderen en biedt een compleet aanbod in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.