Terug

Cliëntparticipatie

Familieraad

Wat is een familieraad?

Onder familieraad wordt verstaan een afvaardiging van de ouders, partners, kinderen en andere naastbetrokkenen van cliënten van Yulius. De familieraad behartigt zoveel als mogelijk de collectieve belangen van de familie en probeert vanuit familie-perspectief een goede behandeling van de cliënten van Yulius en hun familie te bevorderen. Voor individuele belangen kan een beroep worden gedaan op de Familievertrouwenspersoon.

Waarom functioneert ook binnen Yulius een familieraad?

In veel ggz-instellingen is een familieraad actief, zo ook binnen Yulius. De familieraad behartigt de collectieve belangen van familieleden, dus ook die van u, van binnenuit. Met collectieve belangen bedoelen we die belangen die familieleden en andere naastbetrokkenen gemeenschappelijk hebben, ze betreffen b.v. de wijze waarop zorg aan uw zieke familielid geleverd wordt, of de manier waarom er met familieleden omgegaan wordt. De familieraad is gesprekspartner voor het management, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de familie aangaan. De familieraad is gericht op familieleden van cliënten boven de achttien jaar die langdurig in zorg zijn; voor de familieleden van de jongeren is er een ouderraad. De familieraad en de ouderraad participeren samen met de diverse cliëntenraden in de centrale cliëntenraad. De familieraad zal de familie met aandacht en zorgvuldigheid benaderen en het familiebeleid (zie hieronder) in samenwerking met familie, cliënten en hulpverleners uitvoeren. Bij kortdurende ambulante zorg zal in overleg worden afgesproken of en hoe de familie bij de behandeling betrokken wordt. Uitgangspunt is dat Yulius, cliënten en familie beogen dat de best mogelijke zorg geleverd zal worden en dat zij elkaar daarvoor nodig hebben.

Welk doel wil de familieraad bereiken?

De familieraad wil graag bereiken dat de familie zoveel mogelijk betrokken zal worden bij de behandeling van de cliënt om daarmee een stabiele situatie van zowel de cliënt als de familie te realiseren. Als middelen daarbij maakt de familieraad gebruik van het verstrekken van informatie, zijn er afspraken over de gang van zaken bij opname en langdurige ambulante zorg en bij gedwongen behandeling. Verder is het ook duidelijk wat er gedaan moet worden als de cliënt (eventueel tijdelijk) geen contact met de familie wil hebben.

Wat doet de familieraad?

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en in verband daarmee soms ook van cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten bij Yulius. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd een zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig dan ook aan de orde gesteld. De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling.

Wanneer is familiebeleid goed? 

  • Als er in dat beleid richtlijnen staan voor de wijze waarop de familie wordt bejegend, geïnformeerd, en betrokken bij de behandeling van de cliënt. 
  • Als er in dat beleid duidelijke afspraken zijn gemaakt over de plaats van de familieraad (taken, bevoegdheden etc.) 
  • Als er in dat beleid de plaats van een onafhankelijke familievertrouwenspersoon helder is. 
  • Als er in dat beleid sprake is van een formele klachtenregeling voor familie. 
  • Als in dat beleid duidelijk is vastgelegd hoe de communicatie met het management zal verlopen, en hoe de relatie met de cliëntenraden is.

Wat kan de familieraad voor u bereiken?

De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als u een probleem ervaart in de manier waarop u bejegend wordt, als u niet goed geïnformeerd wordt over, of niet betrokken wordt bij de behandeling van uw naaste bent u mogelijk niet de enige. Als uw vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad het aangewezen orgaan om deze aan de orde te stellen. De familieraad kan binnen de instelling afspraken maken voor structurele verbeteringen, en bewaakt of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Voor individuele klachten of problemen kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. De familieraad onderhoudt nauw contact met deze functionaris.