Terug

Organisatie

Kernwaarden

Waar geloven wij in? Op welke manier doen wij ons werk? Om onze missie en visie te verwezenlijken, houden wij ons aan de volgende kernwaarden in ons dagelijks handelen.

 • Cliënt- en contextgericht
  • Centraal in onze visie staat dat wij de dialoog aangaan met leerlingen en cliënten over de dienstverlening, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun culturele achtergrond. De cliënt staat centraal en dat ervaart de cliënt doordat alle diensten, in iedere levensfase, om hem heen worden georganiseerd (levensloopzorg).
    
 • Professioneel en deskundig
  • We zijn deskundig en voortdurend op zoek naar vernieuwing. Daarmee proberen we het kwaliteitsniveau continu te verbeteren en dat laten we toetsen door interne auditoren, visitaties en externe auditoren.
    
 • Gewaardeerd/respectvol
  • We worden door cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en financiers gewaardeerd, omdat we een organisatie zijn waarop men kan vertrouwen. We gaan zorgvuldig en respectvol met hen om en nemen hun opvattingen serieus. We laten dit regelmatig toetsen door onafhankelijke organisaties.
    
 • Resultaatgedreven
  • We werken resultaatgericht, we zijn open in onze communicatie en verantwoording en we komen onze afspraken na. We werken doelgericht en efficiënt en gebruiken behandel- en onderwijsmethoden waarvoor voldoende empirische onderbouwing bestaat. Systematisch onderzoeken wij de vraag en tevredenheid van medewerkers, cliënten en leerlingen. Bevindingen vertalen we in beleidskeuzes en verbeteracties. Extern leggen we verantwoording af via prestatie-indicatoren en andere outcome-parameters. 
    
 • Ontwikkelingsgericht, grensverleggend en vernieuwend
  • Wij leiden jonge professionals op en we leveren daarnaast in samenwerking met EMC een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe behandelings- en onderwijsstrategieën.
    
 • Ondernemerschap ten bate van de zorg en onderwijs
  • In het bieden van optimale zorg en onderwijs maken wij afwegingen tussen professionele ethiek en koopmanschap. Daarbij zijn wij voortdurend op zoek naar kansen in de markt en alert op risico’s en bedreigingen. Onze diensten zijn van hoge kwaliteit, maar moeten minstens kostendekkend zijn. Overschotten komen ten goede aan de zorg en het onderwijs. Verliezen gaan ten koste van de zorg en het onderwijs en mogelijk zelfs van de continuïteit van de organisatie of het betreffende organisatieonderdeel.