Terug

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Kosten en vergoeding

Jeugdwet

De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt betaald door de gemeente. Bij Yulius kunt u terecht voor basis-ggz (via Indigo ZHZ) en specialistische ggz. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of jeugdteam. Wij vragen vervolgens uw gemeente om een beschikking. Pas na akkoord van de gemeente, kunnen wij de behandeling van uw kind starten. U ontvangt geen rekening. Wij brengen de kosten voor de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente.


Zorgverzekeringswet

Uw behandeling bij Yulius en/of Indigo ZHZ valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed, maar dat het eigen risico van toepassing is.De hoogte hiervan vindt u op uw polis.

U ontvangt geen factuur van Yulius of Indigo ZHZ. Wij declareren de kosten, na afloop van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Bij langdurende behandeling declareren we eens per jaar. De verzekeraar verrekent het eigen risico als dit nog van toepassing is, direct met u. Hierbij is de startdatum van de behandeling bepalend voor het jaar waarover uw eigen risico wordt berekend.

Als u gebruik maakt van de specialistische ggz dan leggen wij u behandeling vast in een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Alles wat wij voor u doen (bijvoorbeeld gesprekken over uw behandeling, onderzoek, overleg en verslaglegging) komt in de DBC terecht en bepaalt de hoogte van de rekening.

 Als u gebruik maakt van de basis-ggz declareren wij bij uw verzekeraar een vast bedrag, afhankelijk van het traject wat u bij ons aflegt (kort, middel, lang en veerkracht).


Langdurige ggz (LGGZ)

Als uw verblijf binnen de specialistische ggz langer nodig is dan 365 dagen dan gaat u over naar de langdurig verblijf in de gzz. U heeft hiervoor een indicatie nodig van uw zorgverzekeraar, die wordt geregeld door Yulius. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed, maar dat het eigen risico van toepassing is.De hoogte hiervan vindt u op uw polis. Wij brengen de zorg rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hierover geen rekening. De verzekeraar verrekent het eigen risico als dit nog van toepassing is, direct met u. Hierbij is de startdatum van het verblijf  in de langdurige ggz bepalend voor het jaar waarover uw eigen risico wordt berekend.

Wet langdurende zorg (Wlz)

Als u een indicatie heeft voor langdurig verblijf met behandeling, een zgn ZZP-B (zorgzwaarte pakket met behandeling) kunt u bij Yulius terecht. Deze zorg brengen wij rechtstreeks in rekening bij het zorgkantoor. U ontvangt geen rekening van Yulius. U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. Meer informatie is te vinden op de site van Zorgwijzer.nl.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo-zorg (beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding) vraagt u aan via uw gemeente. Hiervoor geeft de gemeente een beschikking af. In deze beschikking staat welke zorg u krijgt. Yulius brengt de zorg rechtstreeks in rekening bij de gemeente. U ontvangt geen rekening van Yulius. U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. Meer informatie is te vinden op de site van Zorgwijzer.nl.