Terug

Rechten en plichten

Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In sommige situaties moeten wij ons beroepsgeheim doorbreken, bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Yulius handelt conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck. Wij vragen altijd of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of hulp nodig is.