Terug

Organisatie

Raad van Toezicht

De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Conform de statuten heeft het merendeel van de leden een regionale binding. Bij de benoeming van leden wordt conform de statuten primair gelet op de bestuurlijke ervaring/invloed, onafhankelijkheid ten opzichte van de stichting, professionele achtergrond, maatschappelijke belangstelling, interesse in de geestelijke gezondheidszorg en de man/vrouwverhouding in de raad. Een van de leden wordt voorgedragen door de ondernemingsraad en een door de Centrale Clientenraad. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak, wat inhoudt dat ze niet namens een organisatie of een bepaald orgaan spreken.

De Raad van Toezicht bestaat uit 1 voorzitter en 5 leden:

  • De heer R.T. Kleppe
  • Mevrouw mr. C. van Steenderen-Koornneef
  • Mevrouw ir. E. Schaper, MBA (voorzitter)
  • De heer G.J.A.M. van der Vossen RC
  • De heer mr. A. Wolfsen
  • De heer J.H. de Bie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, waarbij de raad zich richt naar de doelstelling en het belang van de stichting. Zaken die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onder meer: de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; beleidsplannen voor de lange termijn; de benoeming van de externe registeraccountant.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zeven keer per jaar samen met de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt een kort verslag van de Raad van Toezicht opgenomen in het jaarverslag van Yulius.