Terug

Organisatie

Visie

Onze visie - wat we willen zijn

In 't kort
Onze cliënten en leerlingen zijn mensen met psychiatrische problemen. Daardoor ondervinden zij beperkingen in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Ons doel is onze cliënten en leerlingen met onze zorgverlening en ons speciaal onderwijs te helpen zich in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven.

De belangrijkste punten uit de visie van Yulius zijn:

  • Onze organisatie werkt met het bio-psychosociale model aangevuld met levensloopzorg
  • We bieden zorg en onderwijs op maat
  • Door ‘van en met elkaar’ te leren kunnen we onze cliënten en leerlingen zo goed mogelijk van dienst zijn
  • Onze individuele medewerkers ontwikkelen zich voortdurend
  • Cliënten, leerlingen, medewerkers, verwijzers en financiers kiezen graag voor onze organisatie

Uitgebreid
Onze cliënten zijn mensen met psychiatrische problemen waardoor zij beperkingen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Yulius werkt met het bio-psycho-sociale model met uitdrukkelijke aandacht voor de context en de levensfase/levensloop van de cliënt. Wij onderscheiden ons als een netwerkorganisatie die zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding op maat biedt. Onze aanpak is gericht op het mobiliseren van de mogelijkheden van cliënten en hun netwerk (gezinnen) om zich in de eigen leefomgeving en maatschappij te kunnen handhaven (rehabilitatie).

Cliënten, leerlingen, medewerkers, verwijzers en financiers kiezen graag voor ons. Wij kennen de vraag van onze cliënten en leerlingen en beantwoorden die vakkundig en doeltreffend. Centraal in onze visie staat dat wij streven naar cliënt- en contextgestuurde zorg en onderwijs. We gaan een dialoog aan met leerlingen, cliënten en gezinnen over de dienstverlening en houden hierbij ook rekening met hun culturele achtergrond. De doelstellingen van het primaire proces vormen de leidraad voor het centrale beleid van de organisatie. Het primair proces en het management dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor invulling, vormgeving en uitvoering van beleid op decentraal niveau binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders.

De verbinding tussen jeugd en volwassenen is kenmerkend voor onze visie en vormt een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van levensloopzorg. Met levensloopzorg bedoelen wij dat wij bij het doorgronden van de betekenis van de vraag, de klacht en/of de stoornis van de cliënt en bij de afstemming van ons aanbod daarop rekening houden met:

  • de eenheid van lichaam en geest;
  • het ontwikkelingsperspectief;
  • de levensfase waarin de cliënt zich bevindt;
  • de context waarin zijn leven zich afspeelt.

Levensloopzorg richt zich op de samenhangende ontwikkeling van preventie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, onderwijs, arbeidstoeleiding en wonen in alle voor de gezondheid van de cliënt strategische levensfasen: van kinderen en jeugd tot en met de ouderen. Uitgangspunt is om de cliënt en zijn familie te helpen de regie over de eigen levensloop op de belangrijkste levensgebieden (weer) ter hand te nemen en dat vraagt om een breder portfolio.

Om onze cliënten en leerlingen zo goed mogelijk van dienst te zijn, staat ‘van en met elkaar leren’ in onze organisatiecultuur centraal. Deze cultuur stimuleert het vakmanschap van onze medewerkers. Wij hebben een veerkrachtig personeelsbestand, dat zich openstelt voor veranderingen en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en behandelingsstrategieën. Als deskundige op zijn/ haar vakgebied ontwikkelt de individuele medewerker zich voortdurend in lijn met behoeften van cliënten, de organisatie en zijn/ haar loopbaandoelstellingen. Ons personeelsbeleid richt zich op selectie, ontwikkeling en beloning van medewerkers, die bijdragen aan het succes van de organisatie.