Kwaliteitsbeleid Yulius Onderwijs

Yulius

Verbetert

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog is en dat we de kwaliteit steeds blijven toetsen en verbeteren. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Via de Medezeggenschapsraad (MR) vragen wij feedback aan ouders en medewerkers over ons beleid en ons onderwijs.
  • Jaarlijks toetst de Inspectie van het Onderwijs onze kwaliteit op basis van het toetsingskader voor het speciaal onderwijs. De Inspectie heeft aan al onze locaties een basisarrangementtoegekend. Met andere woorden: onze onderwijskwaliteit is op orde.
  • Wij voldoen aan de landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Dit wordt jaarlijks getoetst.
  • Wij houden jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs hebben we interne audits ontwikkeld. Yulius en Horizon voeren audits op elkaars scholen uit. Zo houden we onszelf scherp.

De bevindingen uit deze onderzoeken worden omgezet in verbeteracties op school- en bovenschools niveau. Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag.