Familie en naasten

Familie &

naasten

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten is dat niet alleen van grote invloed op iemands eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de partner, ouders, kinderen of anderen in de directe omgeving zijn vaak groot. Yulius vindt het belangrijk dat naasten van iemand die bij ons behandeld of is opgenomen nauw betrokken kunnen zijn bij de behandeling. Yulius besteedt op verschillende manieren aandacht aan betrokkenheid en het ondersteunen van familie en naasten.

Familie &

behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Yulius vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding. Een deel van het aanbod voor familie en naasten wordt uitgevoerd door Indigo Zuid-Holland Zuid, onderdeel van Yulius.

Informatie-
verstrekking

aan familie

Een naaste is welkom bij het intake- of opnamegesprek, of de naaste (contactpersoon) wordt kort hierna uitgenodigd voor een gesprek. Bij alle behandelteams van Yulius worden naasten betrokken bij de behandeling, vaak zelfs met ‘maatwerk’ per team.

Algemene informatie

Yulius verstrekt familie en naasten algemene informatie over de algemene gang van zaken ten aanzien van de organisatie, waaronder over:

 • algemene bijeenkomsten, cursusaanbod, preventie, voorlichtingsbijeenkomsten en respijtzorg voor familie
 • de familieraad, familievertrouwenspersoon en familie- en cliëntenverenigingen
 • hoe familie/naasten betrokken kunnen worden bij de behandeling of de zorg aan de cliënt
 • het zorgaanbod en de werkwijze van Yulius binnen de klinieken, behandelafdelingen en woonvormen
 • wettelijke regelingen.

Informatieverstrekking met toestemming van de cliënt

Yulius erkent het belang van het verstrekken van informatie aan familie. De behandelaar van de cliënt gaat bij aanvang van de behandeling en in overleg met de cliënt na of en welke informatie over de behandeling aan familie en naasten kan worden uitgewisseld. Ook gedurende de behandeling is het van belang dat de cliënt en de hulpverlener afspraken maken over welke informatie aan familie en naasten wordt verstrekt, zoals informatie over het behandelplan.

Informatieverstrekking zonder toestemming van de cliënt

Als een cliënt niet wil dat er informatie wordt versterkt aan familie, gaat de hulpverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin dit de hulpverlener redelijk lijkt, zal hij zich inspannen om de cliënt te bespreken dat dit wenselijk is. Familie wordt ervan op de hoogte gesteld als de cliënt geen informatie wil verstrekken. In het geval dat een cliënt niet wil dat er informatie wordt verstrekt aan de familie, verstrekt de hulpverlener alleen niet-persoonsgebonden informatie.

Ondersteuning van

familie en kinderen

Als familielid, partner of andere betrokkene kunt u gevoelens van machteloosheid, boosheid of verdriet ervaren. U kunt te maken krijgen met spanningen, conflicten, onbegrip van anderen en allerlei moeilijke situaties. Als deze omstandigheden langere tijd aanhouden loopt u zelf het risico psychische klachten te ontwikkelen.

Het kan voor kinderen moeilijk zijn met de psychische klachten van hun ouder om te gaan. De kinderen raken soms geïsoleerd van het normale leven tussen hun leeftijdsgenoten. Niet zelden is er schaamte of voelt het kind zich ten onrechte schuldig aan de problemen van de vader of moeder. Het is belangrijk dat een kind of jongere hierover kan praten met een familieadviseur.

Ondersteuning binnen FACT-teams

Voor meer informatie neem contact op met het FACT-team van uw familielid of naaste.

Ondersteuning binnen poliklinieken en klinieken

Familieadviseur

Bij Yulius kunt u als naaste of kind van een cliënt die bij Yulius in behandeling is, hulp krijgen bij het omgaan met deze gevoelens en spanningen. Binnen de poliklinieken of klinieken Specialistische GGZ of Indigo ZHZ zorgpad chronisch (dus zorg voor volwassenen)  kunt u hiervoor terecht bij onze familieadviseur. De behandelaar van uw familielid kan u deze mogelijkheid aanbieden, maar u kunt ook zelf contact opnemen.

Wat doet de familieadviseur?
De familieadviseur zal met u, en eventueel met uw kinderen, in gesprek gaan. Tijdens deze gesprekken staat u/staan uw kinderen  centraal. Zo wordt er nagegaan wat uw/hun situatie is, welke ervaringen u heeft/zij hebben en welke belasting u ervaart/zij ervaren. Na afloop van de gesprekken krijgt u of uw kind een persoonlijk advies en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning.

Geen kosten
U krijgt maximaal 2 gesprekken aangeboden. Mocht blijken dat u meer ondersteuning nodig heeft, dan wordt met u besproken welke andere mogelijkheden hiervoor bestaan. Omdat u naaste bent van iemand die in behandeling is bij Yulius zijn er voor u geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Vertrouwelijk
De gesprekken met de familieadviseur zijn vertrouwelijk en staan los van de behandeling van uw familielid. Er wordt geen inhoudelijke informatie uitgewisseld met de behandelaar van degene die in behandeling is.

Download hier folder over familieondersteuning.

Overig ondersteuningsaanbod volwassenen

 • Psychiatrie in de familie: cursus (7 bijeenkomsten) speciaal bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrisch probleem die bij Yulius in behandeling zijn. Download hier de folder.
 • Omgaan met Borderline: cursus (11 bijeenkomsten) speciaal bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met emotie regulatiestoornis  (Borderline stoornis) die bij Yulius in behandeling zijn. Download hier de folder.
 • Omgaan met iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel: cursus (11 bijeenkomsten speciaal bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die bij Yulius in behandeling zijn. Download hier de folder.

Overig ondersteuningsaanbod voor kinderen

 • Doe-praatgroep: voor kinderen 8-12 jr die opgroeien bij ouder(s) met psychische of verslavingproblemen. Bekijk hier het filmpje over de Doe-praatgroep. Download hier de folder.
 • Time4U: voor jongeren van 12 tot 16 jaar die een psychisch zieke of verslaafde ouder hebben of hebben gehad. Bekijk hier het filmpje over Time4U. Download hier de folder.
 • Ouder-kind interventie: voor de ouder met een depressieve stoornis, die bij Yulius in behandeling zijn, en hun partner die bezorgd zijn over de wederzijdse hechting en ontwikkeling van hun baby (0-1 jr).

Familie-

vertrouw-
enspersoon

Ondersteuning naasten door familievertrouwenspersoon

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

 • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

De familievertrouwenspersoon biedt u:

 • Informatie
 • Advies
 • Ondersteuning
 • Bemiddeling
 • Bijstand bij een klachtenprocedure

Contact:
Naam instellingsbeheerder voor Yulius: Els Dietvorst
Mailadres: e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl 
Telefoonnummer: 06 15 66 76 90
Meer informatie over Els Dietvorst kunt u lezen in deze flyer>>>

Algemene informatie:
www.familievertrouwenspersonen.nl

Video: wat doet een familievertrouwenspersoon?

 

 

Familieraad

De familieraad en ouderraad komen op voor de algemene belangen van familie, naasten en ouders van cliënten van Yulius.

Familieraad
De familieraad is een afvaardiging van ouders, partners, kinderen en andere naastbetrokkenen van cliënten van Yulius. De familieraad behartigt de collectieve belangen van deze groep, dus ook die van u, van binnenuit. Zij doet dit door:

 • Het signaleren van wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werken aan een structurele oplossing daarvan
 • Het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van de cliënt
 • Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft wordt daarbij onder de aandacht gebracht

Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt en welbevinden van u als familie. Om de belangen van de familieraad goed te kunnen behartigen heeft de familieraad input nodig vanuit de achterban. Aarzel dan ook niet om met uw vraag of klacht contact op te nemen met de familieraad van Yulius. U kunt de familieraad bereiken via e-mail: familieraad@yulius.nl.

Download hier de folder van de familieraad.

Download hier de folder over informatieverstrekking aan familie.

 

Familieorganisaties

& overige websites

Er zijn verschillende soorten familieorganisaties die zich richten op familieleden van cliënten met een bepaalde psychiatrische ziekte. De familieorganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de ziekte te geven en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er ook vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning.

 • www.autisme.nl : De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
 • www.adfstichting.nl : Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang of fobie of lijden aan een angststoornis en hun direct betrokkenen.
 • www.balansdigitaal.nl : Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
 • www.depressiecentrum.nl : Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen.
 • www.koppsupport.nl : Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.
 • www.labyrint-in-perspectief.nl : Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.
 • www.sabn.nl : Website voor en door mensen met een eetstoornis evenals voor hun families, partners en vrienden.
 • www.stichtingborderline.nl : Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. Biedt ook informatie aan familieleden.
 • www.plusminus.nl : Landelijke vereniging voor cliënten met een Manisch-Depressieve Stoornis  en hun direct betrokkenen.
 • www.ypsilon.org : Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.
 • www.kopopouders.nl: Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
 • www.113.nl: Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land te krijgen waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
 • www.mezzo.nl: Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
 • www.luisterlijn.nl: Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers, is 24 uur per dag bereikbaar voor een luisterend oor.
 • www.hersenstichting.nl Landelijke stichting met als doel hersenaandoeningen voorkomen, behandelen en mensen mee te laten doen in de maatschappij.
 • www.breinlijn.nl Gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel.
 • www.hersenletsel.nl Vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten