Rechten
en plichten

Yulius

Rechten
en plichten

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Yulius. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Yulius en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. Lees meer over de algemene leveringsvoorwaarden op de website van de Nederlandse ggz.

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Voor elk onderzoek en elke behandeling is toestemming nodig van:

  • de ouder(s) of gezaghebbend voogd als het kind jonger dan 12 jaar is
  • de ouder(s) of gezaghebbend voogd én het kind, als het kind tussen de 12 en 16 jaar is
  • van kinderen boven de 16 jaar en van volwassenen

Dit is zo vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. U ontvangt een toestemmingsformulier bij de start van de behandeling.

Uw rechten

Folder

Bekijk hier de folder: uw rechten als cliënt

Yulius

meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In sommige situaties moeten wij ons beroepsgeheim doorbreken, bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Yulius handelt conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck. Wij vragen altijd of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of hulp nodig is.

Yulius

privacy

Privacyverklaring en privacyreglement

Yulius gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring vindt u een samenvatting van welke persoonsgegevens wij verwerken. In ons privacyreglement leest u wat wij doen met die persoonsgegevens.

Privacygegevens bij wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat Yulius om met uw gegevens wanneer u meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek? Lees het antwoord hier.

Meten van

resultaten

Vragenlijst

Yulius wil graag weten of een behandeling werkt. Daarom vragen we cliënten (of ouders van clienten) een vragenlijst in te vullen over het doel van de behandeling en het effect ervan op de cliënt. De vragen gaan over drie onderwerpen: wat is de kwaliteit van uw leven, hoe functioneert u in het dagelijks leven en hoe ernstig zijn de klachten?

Dankzij de vragenlijst kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de cliënt. Clienten ontvangen een vragenlijst voor de start van de behandeling, tussentijds en na afloop van de behandeling. We verzamelen informatie bij de cliënt zelf, bij ouders/verzorgers, de persoonlijk begeleider en eventueel de leerkracht. De cliënt en de behandelaar horen welke informatie de vragenlijst heeft opgeleverd. Als dat nodig is, kan de behandelaar de behandeling aanpassen. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland werken met deze zogenaamde ROM-vragenlijsten.