Korte versie

Leest u liever de korte versie van onze privacyverklaring? Klik dan op onderstaande knop.

Yulius

Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe Yulius met persoonsgegevens omgaat. Binnen Yulius is deze privacyverklaring uitgangspunt voor ons privacybeleid. Deze verklaring betreft het verwerken van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bepalingen van de AVG staan naast sectorspecifieke wetten waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Yulius gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving.

Onder betrokkenen verstaan we:

 • iedereen die bij ons behandeling/begeleiding krijgt of wil krijgen;
 • iedereen die bij ons onderwijs volgt of wil volgen;
 • iedereen die bij onze organisatie (vrijwillig) werkt of wil werken;
 • iedereen die op een andere manier betrokken is bij ons, zoals leveranciers, vertegenwoordigers van cliënten/leerlingen of een andere zakelijke relatie met Yulius heeft.

1. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto, etc. De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras en godsdienst.

Binnen Yulius hebben alleen personen toegang tot de (bijzondere) persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG). We informeren de betrokkenen welke (bijzondere) persoonsgegevens we met welk doel verwerken. Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van deze privacyverklaring alleen de term ‘persoonsgegevens’ gehanteerd.

2. Wettelijke uitgangspunten

Om goede zorg te verlenen en onderwijs te bieden verwerkt Yulius persoonsgegevens. We verwerken alleen persoonsgegevens met de volgende wettelijke uitgangspunten:

 • Wettelijke verplichting;
 • Toestemming door betrokkenen;
 • Overeenkomst met betrokkene(n);
 • Van vitaal belang;
 • Gerechtvaardigd belang.

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Yulius maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

4. Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5. Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen.

6. Delen met derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de afspraken (overeenkomst) die met u zijn gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yulius sluit met organisaties, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst zodat sprake is van een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, Yulius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Inzien;
  • U heeft het recht om de gegevens die bij Yulius van u zijn vastgelegd in te zien.
 • Corrigeren of verwijderen:
  • Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u die laten corrigeren of verwijderen. U heeft dit recht tenzij de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen u en Yulius uit te voeren of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking;
  • Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Yulius of voor het beschermen van vitale belangen van u of anderen.
 • Intrekken van een gegeven toestemming;
  • Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U hebt altijd het recht om gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo snel mogelijk stoppen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Yulius. Voor cliënten is dat de regiebehandelaar. Het is belangrijk dat u zich hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de gegevens ook daadwerkelijk van u zijn.

8. Vragen, opmerkingen

Yulius heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

9. Klachten

Heeft u klachten over hoe Yulius met uw persoonsgegevens omgaat? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving. U vindt de laatste versie altijd op deze pagina.