Vorige pagina

'De raden zijn er voor alle cliënten met een mening over de zorg'

Nieuws

“Als ondersteuners van de cliëntenraden helpen we de medezeggenschap van cliënten binnen Yulius zorg vorm te geven,” zegt Kees Kroon kernachtig. Samen met zijn collega Susanne Dekker vertelt hij waarom deze raden zo belangrijk zijn en wat zij als ondersteuners van deze raden nu precies doen.

Om de cliënten zo veel mogelijk te betrekken bij de manier waarop Yulius zorg verleent en de randvoorwaarden daarvoor, zijn binnen de organisatie een groot aantal ‘raden’ actief. Zo zijn er de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de dertien basisraden die zijn gekoppeld aan de verschillende zorglocaties. Als intermediair overleg bevinden zich tussen de CCR en de basisraden twee zogenoemde verbindingsraden. Bovendien zijn er nog de Familieraad voor ouders en verwanten van volwassen cliënten en de Ouderraad voor ouders en verwanten van kinderen en jongeren, leggen de collega’s Susanne en Kees de organisatie van cliëntenmedezeggenschap helder uit.

Afwisselende functie
Susanne werkt sinds begin dit jaar als ‘staffunctionaris cliëntenperspectief’, zoals de functie officieel heet. Zelf noemen zij en Kees zich ‘ondersteuner cliëntenraden’. “Hiervoor werkte ik binnen een ambulant team,” zegt Susanne. “Omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging heb ik gesolliciteerd op deze leuke en afwisselende functie. En daar heb ik echt nog geen moment spijt van gehad.”

Kees werkt al negentien jaar voor Yulius in verschillende functies. Inmiddels vervult hij al vier jaar met veel plezier zijn functie als ondersteuner cliëntenraden. “De ene keer praat je met een jonge cliënt over de Playstation van de afdeling, de andere keer zit je met de raad van bestuur rond tafel. De functie is heel breed en afwisselend,” geeft Kees aan.

Taakverdeling en werkzaamheden
Hoewel Susanne en Kees elkaars directe collega’s zijn, hebben zij hun taken wel onderling verdeeld. Susanne: “Kees neemt de Ouderraad en de raden die onder Kind en Jeugd Psychiatrie en Autisme vallen voor zijn rekening en ik doe de raden die onder Volwassenzorg vallen, inclusief de Verbindingsraad en de Familieraad.”

“Dat betekent concreet dat we deze cliëntenraden adviseren en coachen, we coördineren de verschillende werkzaamheden, we dragen zorg voor de continuïteit van de uitvoering van het dagelijks werk, we verstrekken inhoudelijke informatie en adviezen, we bevorderen een goede onderlinge communicatie en we verzorgen de financiële administratie.”

“En verder bevorderen we de deskundigheid van de raden, stellen de agenda’s op, notuleren en zetten de adviezen van de raden op papier. Belangrijk is ook dat we de agendapunten, actiepunten en afspraken bewaken. Op deze manier kunnen we de raden maximaal ondersteunen in het belang van de cliënten,” zegt Susanne.

Samen het verschil
“Als ondersteuners van de raden geven we de medezeggenschap van cliënten binnen Yulius vorm,” zegt Kees kernachtig. “Als het goed is, vormt elke raad de afspiegeling van de cliëntengroep die ze vertegenwoordigt, al is het soms lastig om voldoende cliënten hiervoor te vinden. In de loop van de tijd is de behandeltijd steeds korter geworden, waardoor cliënten wellicht minder in de gelegenheid zijn om deel uit te maken van een cliëntenraad. Dat speelt zeker een rol. Maar naast de raden organiseren we ook huiskameroverleggen. Alle cliënten kunnen zich dan zonder de zorgverleners of behandelaren uitspreken over mogelijke knelpunten of wensen. Wij stellen dan de prikkelende vragen. Daarbij zijn we onpartijdig. We nemen de input vervolgens mee naar de verschillende raden. Samen maken we op die manier echt het verschil.”

Cliënten betrekken
In de afgelopen jaren heeft de medezeggenschap van cliënten een positieve ontwikkeling doorgemaakt, geven Susanne en Kees eenstemmig aan. “In de zorg worden cliënten steeds meer betrokken bij het opstellen van zorg- en behandelplannen. Dat betekent tegelijkertijd dat je cliënten steeds moet betrekken bij de randvoorwaarden voor goede zorg. Hoe ziet de woonvorm eruit? Wat is het klimaat en de cultuur daar? Hoe ziet de behandelkamer eruit? Waar voel ik me prettig? Tot en met: waar kan ik parkeren? Je ziet dat de CCR onder voorzitterschap van Fred Hesselink binnen Yulius van meet af aan al betrokken wordt bij projecten die tot verandering en verbetering voor de cliënt leiden. En dat is positief. In de commerciële sector hebben klanten en cliënten keuzevrijheid. In de zorg is dat veel minder. Je moet dan zorgen dat ze maximaal kunnen meedenken. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, zorg je dat cliënten over alle aspecten van de zorg tevreden zijn en blijven.”

Toekomst
Hoewel de cliëntenraden goed zijn ingebed in de organisatie, is er volgens Susanne en Kees altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. “We zouden nog verder willen digitaliseren, zodat cliënten ook online kunnen meedoen. De drempel om mee te praten wordt daardoor nog lager. En we werken hard aan onze zichtbaarheid binnen de organisatie. Wij werken al samen met vele disciplines en we overleggen ook regelmatig om de lijnen kort te houden. Zo hebben we naast de raad van bestuur contact met directie en management. Maar ook met de collega’s van de OR en MR. Ook dat draagt bij aan verdere betrokkenheid en belangstelling van cliënten!”