Vorige pagina

Nieuws

Yulius en Coöperatie VGZ tekenen nieuwe meerjarenovereenkomst
2022 – 2026

Yulius en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben opnieuw een strategisch samenwerkingsverband voor een periode van vijf jaar gesloten. Beide partijen zijn zeer tevreden over de resultaten die de afgelopen jaren gezamenlijk zijn bereikt. Met de nieuwe overeenkomst zetten zij hun ambitie voort om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De samenwerking staat in het teken van het verder versterken van netwerkzorg, een bredere focus op herstel en een verbreding van digitale zorg.

Marco de Bruin, bestuurder van Yulius: ‘We hebben een mooie, gebalanceerde meerjarenovereenkomst met VGZ afgesloten waarin we bouwen aan een goede zorginhoud en waarde creëren voor zoveel mogelijk cliënten in onze regio.’

Bredere focus op herstel cliënten

Een bredere focus op herstel krijgt een prominente plek in de samenwerking tussen Yulius en VGZ. Yulius werkt vanuit een herstelondersteunende visie. Niet de psychische aandoening staat centraal, maar dat wat mensen nodig hebben om met hun psychische kwetsbaarheid te (leren) leven. Zij werken hierbij gericht aan (herstel)doelen die zij willen bereiken. Daarnaast leren cliënten meer over hun psychische klachten en hoe ze hiermee om kunnen gaan in hun dagelijkse leven. De focus ligt op de positieve gezondheidsbenadering. Er wordt uitgegaan van wat cliënten wél kunnen, in alle facetten van hun leven.

Uitblinken in netwerkzorg

Yulius en VGZ hebben de afgelopen jaren samen met partners uit het zorgnetwerk, zoals het sociaal domein, nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is ‘Werk als beste zorg’. Cliënten worden hierbij geholpen in hun zoektocht naar een baan, met als uitkomst dat de kwaliteit van leven stijgt en het zorggebruik daalt. Een schoolvoorbeeld van netwerksamenwerking waarbij over domeinen heen wordt samengewerkt en vanuit een holistische blik naar de cliënt wordt gekeken. Ook in de nieuwe strategische samenwerking wordt actief ingezet op netwerkzorg waarbij samenwerking met de regionale partners, zoals huisartsen en gemeenten, van cruciaal belang is. Ook werkt Yulius actief samen met de Herstelacademie in de regio Drechtsteden, Vijfheerenlanden en Alblasserwaard waar onder andere ervaringsdeskundigen van Yulius worden ingezet. Cliënten kunnen hier zonder afspraak terecht en werken bijvoorbeeld via peer support en diverse trainingen aan hun eigen herstelproces én dat van anderen.

 

Marjo Vissers – Kuijpers (VGZ) en Marco de Bruin (Yulius) bekrachtigen de meerjarenovereenkomst met hun handtekening

 

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO van Coöperatie VGZ: ‘De afgelopen jaren hebben we samen met Yulius gewerkt met bijvoorbeeld het sociaal domein, zodat cliënten met een psychische kwetsbaarheid weer mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is goed voor de kwaliteit van leven én zorgt ervoor dat mensen minder psychische hulp nodig hebben, waarmee we de zorg toekomstbestendig maken. We zijn daarom blij dat we ook de komende vijf jaren weer intensief met Yulius kunnen optrekken om gezamenlijk te blijven werken aan toekomstbestendige zorg.’

Digitale zorg dichtbij en toegankelijk

Er zijn nog volop uitdagingen in de ggz. Zo kunnen digitale behandelmogelijkheden voor cliënten nog meer worden ingezet. Door de inzet van digitale zorg, voorafgaand, tijdens of na de behandeling, kunnen cliënten sneller worden geholpen en ervaren zij veel eigen regie. Bovendien kan de inzet van digitale middelen leiden tot ’digitale nabijheid’ wat cliënten kan helpen, bijvoorbeeld als ze in een crisis dreigen te raken. Yulius gaat digitale zorg de komende jaren nog breder inzetten waardoor  laagdrempelige en passende zorg dichtbij de cliënt wordt georganiseerd en goede zorg continu voor iedere cliënt beschikbaar is.

Netwerk Zinnige Zorg

Yulius maakt deel uit van het Netwerk Zinnige Zorg. Dit innovatieve netwerk, een samenwerkingsverband tussen 12 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ, werkt samen aan het realiseren van toekomstbestendige zinnige zorg. De innovatieve partners die deel uitmaken van het netwerk gebruiken elkaars kennis en ervaring om slimme, nieuwe (digitale) zorg te ontwikkelen voor cliënten. Zij delen hun resultaten, nemen goede initiatieven van elkaar over en leren van en met elkaar.