Onderstaand beleid is door de RvT goedgekeurd:

In de governancecode Zorg is opgenomen om het beleid en de bedragen inzake de onkosten van de RvB  openbaar te maken. Momenteel worden de declaraties/onkosten van de Raad van Bestuur door de manager P&O goedgekeurd en worden declaraties steekproefsgewijs door de renumeratiecommissie gecontroleerd. In het jaarverslag van Onderwijs wordt hiervan melding gemaakt. Hierbij worden de bedragen niet openbaar gemaakt.

Het voorstel is om de huidige situatie grotendeels te continueren en het beleid formeel vast te leggen. De ingediende declaraties worden voor akkoord voorgelegd aan de manager P&O.  Voorts ontvangt de renumeratiecommissie na afloop van elk boekjaar de declaraties en overige onkosten voor controle. De cijfers inclusief oordeel van de commissie wordt naar de Raad van Toezicht gestuurd. De accountant neemt dit mee in zijn controle.

Het beleid rond de vergoeding van onkosten publiceren we op de website van Yulius en in het jaarverslag van Onderwijs. De bedragen worden niet gepubliceerd omdat zowel de gehele Raad van Toezicht als de accountant hier een controle op uitvoeren en daarmee voldoende transparant zijn.

Besluit:
Conform de Governancecode Zorg zouden de onkostenvergoedingen aan de RvB openbaar moeten worden gepubliceerd; ook de accountant heeft daarnaar gevraagd. De RvT besluit om bedragen van onkostenvergoedingen aan de RvB niet openbaar te publiceren, maar alleen het beleid rond de vergoeding van onkosten te publiceren op de website en in het jaarverslag Onderwijs en te vermelden dat deze onkostenvergoedingen zijn gecontroleerd door de accountant en de RvT en akkoord zijn bevonden.