Aanbod voor ouders met kinderen tussen 0-2 jaar (samenwerking Yulius en Enver)
ambulant en ouder-kindgroep

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een affectieve relatie en dit start al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouder(s) en de systemen waarin zij opgroeien en leven. Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouder(s), hoe beter een kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie. Door de bundeling van kennis en ervaring van jeugdhulpverlening met die van de specialistische geestelijke gezondheidszorg komen we tot een zo optimaal mogelijk, op de vraag en problematiek afgestemd, hulpaanbod. Hierbinnen staat de interactie tussen ouder(s) en kind centraal.

Doelgroep

Het gezamenlijke aanbod kan een oplossing bieden wanneer bijvoorbeeld:

  • een kind langdurig en zonder aanwijsbare oorzaak huilt en moeilijk te troosten is;
  • er speciale zorg en behandeling op pedagogisch vlak nodig is op grond van een belaste medische voorgeschiedenis;
  • er problemen zijn rondom voeding en slaap;
  • het gedrag van het kind schrikachtig, onrustig of juist te rustig is;
  • een ouder het gevoel heeft onvoldoende contact te hebben met zijn of haar kind;
  • een kind zich onvoldoende of anders ontwikkelt en de oorzaak hiervan niet duidelijk is;
  • de ouder het gevoel heeft dat de opvoeding te veel van hem of haar vergt, om welke reden dan ook;
  • ouders na een langdurige ziekenhuisopname problemen hebben met de opvoeding en verzorging van hun kind.

Vaak gaat het om een combinatie van bovenstaande problemen.

 

Doel

Binnen dit aanbod staat de interactie tussen de ouder(s) en het kind centraal. Het doel is om te komen tot herstel of optimaliseren van het contact tussen de ouder(s) en het kind om bestaande zorgen of problemen te beïnvloeden. Er wordt gekeken vanuit de uitgangspunten van de Infant Mental Health. De aard van vroege interacties tussen het jonge kind en de ouder(s), zo blijkt uit tal van onderzoeken, bepaalt in hoge mate de wijze waarop genetische en constitutionele factoren in de ontwikkeling en het gedrag tot uiting komen. Hoe beter de
kwaliteit van de relatie met de ouder(s) (verzorgers), hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie.

intakefase

In de intakefase wordt informatie verzameld over de aanwezige problematiek, de interactie tussen de ouder(s) en het kind en over het kind en de ouder(s) afzonderlijk. De intakefase bestaat uit een startgesprek met de ouder(s) door de hoofdbehandelaar van Yulius en de gedragswetenschapper van MKD/Enver, een observatie in de thuissituatie en één of twee video-opnames van de interactie tussen de ouder(s) en het kind om zicht te krijgen op de leerbaarheid van de ouder(s) als het gaat om de interactie. Daarnaast heeft de behandelaar van Yulius nog een gesprek met de ouder(s) over de zorgen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind.

Aanbod

De hulp die aansluitend op de intakefase wordt geboden, kan bestaan uit:
1. Specialistische ambulante hulp
2. Dagbehandeling in de Ouder-Kindgroep.

1. Specialistische ambulante hulp

Na de intakefase volgt een periode van ambulante hulp die bestaat uit een combinatie van Video Hometraining (VHT) en oudergesprekken.

1A. Videohometraining (VHT) – Wat is het doel van VHT?
Het doel is de ouder(s) te helpen om (weer) goed afgestemd te reageren op hun kinderen. Daar waar reeds (lichte) problemen zijn ontstaan, is de VHT gericht op het herstel van plezierig contact tussen ouder(s) en kinderen en op herstel van de positieve ontwikkeling van het kind. VHT richt zich daarbij direct op de volgende doelen:
– de totstandkoming van een goed contact en hechting met de ouder(s);
– het bevorderen van de kwaliteit van de interactie tussen ouder(s) en kind;
– het optimaliseren van opvoedvaardigheden van de ouder(s);
– het voorkomen van sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

Frequentie en duur
De videohometrainer komt maximaal twaalf keer bij de ouder(s) in de thuissituatie.
In het VHT-traject is het mogelijk om één of twee keer een opname te maken in een andere leefomgeving van het kind, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of kinderopvang om de contact- en ontwikkelingsinitiatieven van het kind in een andere omgeving in beeld te krijgen als extra informatie.

1B. Oudergesprekken
De oudergesprekken worden gevoerd door de behandelaar van Yulius en vinden plaats bij Yulius (locatie Poli Jonge Kind). In de gesprekken wordt uitleg gegeven (psycho-educatie) over hoe en waarom de ouder-kind interactie zo belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Daaruit voorvloeiend wordt stil gestaan bij de ervaringen,  wensen en mogelijkheden van de ouder(s) als opvoeder(s). Ook wordt gesproken over hoe zij hun opvoedvaardigheden (kunnen) inzetten en vergroten/versterken én over welke onderliggende ervaringen en factoren hen daarin eventueel belemmeren. In de gesprekken kan er aandacht zijn voor de beleving van de eigen opvoeding, ingrijpende levensgebeurtenissen, persoonlijke problematiek en gevoelens ten aanzien van het kind.

2. Dagbehandeling in de ouder-kindgroep

De ouder-kindgroep is een vorm van dagbehandeling voor het jonge kind in de leeftijd van 0-2 jaar en zijn/ haar ouder(s). In de ouder-kindgroep wordt, twee ochtenden per week, samen met de ouder(s) gekeken naar de processen rondom ontstane problematiek en worden ouder(s) en kind begeleid in het omgaan met die problematiek. De interactie tussen de ouder(s) en het kind staat centraal. De ouders geven in de groep zelf vorm aan de verzorging en de opvoeding van hun kind. De pedagogisch medewerkers richten zich op datgene wat de ouder wil bereiken en aan vaardigheden wil uitbreiden. De sensitiviteit en de responsiviteit van ouder(s) en kind worden gestimuleerd. Elke ouder heeft tijdens de ochtend in de groep wekelijks een gesprek met de ouderbegeleider die vanuit de Poli Jonge Kind van Yulius verbonden is aan de ouder-kindgroep. Zie de informatie onder 1B:oudergesprekken.
Naast de begeleiding in de ouder-kind groep kan er ambulante hulp in de thuissituatie geboden worden (Video Hometraining, Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding). Binnen de ouder-kindgroep wordt op meer of minder intensieve wijze gebruik gemaakt van Video Interactie Begeleiding. Er kan gebruik gemaakt worden van logopedie. Het gaat hierbij veelal om pre-verbale logopedie of om het begeleiden van eet- en drinkproblemen van kinderen.

Aanmelden

Kinderen worden aangemeld vanuit jeugd- of wijkteams, bij zowel Yulius (Dordrecht) als Enver (MKD Dordrecht). Ook artsen kunnen verwijzen naar het specialistische aanbod 0-2 jaar. In de aanmelding dient vermeld te staan dat aangemeld wordt voor zowel de SGGZ als de specialistische jeugdhulpverlening! Voor de ouder-kindgroep kan ook direct een aanmelding worden gedaan, dus zonder een voorafgaande intakefase.

Contra-indicaties

Een contra-indicatie voor hulp vanuit de ouder-kindgroep is de aanwezigheid van dermate ernstige- (psychiatrische) problematiek van de ouder(s) dat maakt dat hulpverlening in groepsverband niet uitvoerbaar of haalbaar is.

Meer

informatie

Yulius
Poli Jonge Kind ZHZ / locatie De Kreek
Overkampweg 135, 3318 AR Dordrecht
088 40 50 600

Enver
locatie MKD Dordrecht e/o Gorinchem
Van Schendelstraat 28, 3319 RN Dordrecht
Postadres: Postbus 9158, 3301 AD Dordrecht
088 89 28 325