Nationaal Plan Onderwijs: Extra aandacht voor onze leerlingen en mogelijkheden voor onze medewerkers

Vorige pagina

Nieuws

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het ministerie van OCW geld beschikbaar aan scholen om het onderwijs na de coronacrisis te ondersteunen. In de afgelopen maanden heeft Yulius Onderwijs een plan opgesteld om dit geld zo effectief en duurzaam mogelijk in te gaan zetten voor onze leerlingen. Dat plan is nu gereed. Lees het hier>>>

Tijdens de coronacrisis heeft Yulius Onderwijs laten zien hoe wendbaar en flexibel onze scholen en medewerkers zijn. We zijn trots op wat we samen met leerlingen en ouders voor elkaar hebben gekregen. Toch heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met het NPO stelt het ministerie van OCW extra geld beschikbaar aan scholen om die gevolgen op te vangen. Ons plan voor de besteding van dat geld in het schooljaar 2021/2022 is opgesteld vanuit de hoofdgedachte dat onze leerlingen in het komend schooljaar extra aandacht verdienen.

De basis voor het plan is de schoolscan. Deze is na een analyse van al onze veertien scholen opgesteld. Daarin stellen we vast welke ontwikkelgebieden er zijn voor onze leerlingen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als wat betreft de voorbereiding op de beroepspraktijk. Per ontwikkelgebied is een doel voor het komend schooljaar opgesteld. Daarbij is bepaald welke interventies van de ‘menukaart’ van het NPO ervoor kunnen zorgen dat we die doelen bereiken.

Deze interventies variëren van extra handen in de klas en tijdens de pauzes tot de aanschaf van digitale leermiddelen. Er wordt ingezet op scholing en deskundigheidsbevordering, zodat de leerlingen goed ondersteund worden. Ook gaat het om het intensiveren van didactische ondersteuning en het stimuleren van sociale vaardigheden door theater- en sportactiviteiten. Verder wordt ingezet op extra stagebegeleiders om de verloren stagetijd zo goed mogelijk in te halen.

Bij de gekozen interventies is veel ruimte voor plezier en ligt de nadruk op het welbevinden; dit zijn de basisbehoeften van onze leerlingen. Vanuit deze basis streven wij naar gelijke kansen voor iedereen, zodat onze leerlingen een perspectiefrijke toekomst bereiken.  In het plan is daarom niet alleen gekeken naar het effect voor de komende twee jaar, maar ook gekozen voor interventies die leiden naar duurzame versteviging van ons onderwijs.

Nu het plan klaar is, werken alle scholen van Yulius Onderwijs de interventies uit die het beste passen bij hun leerlingen en teams. De doelen, interventies en de inzet van de extra gelden vanuit het NPO worden aan het eind van het schooljaar 2021/2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie volgt het plan voor het schooljaar 2022/2023.