High en
Intensive Care
voor Jongeren (HIC)

Wat is

het?

High en Intensive Care voor Jongeren (HIC)

Wij proberen de jongere zoveel als mogelijk via behandeling in de thuissituatie te ondersteunen in de eigen leefomgeving. Als er sprake is van een verergering van symptomen, of wanneer het gedrag van de jongere als gevolg van zijn of haar psychiatrische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of de ander, dan kan open of gesloten opname toch nodig zijn.

Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie beschikt over een moderne klinische voorziening volgens de HIC-methodiek en er wordt door onze medewerkers gewerkt met een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). Net als binnen de volwassenenaanpak bespreken we samen met de verwijzer en ouders of verzorgers van de jongere het behandelplan. We stellen dan de voorlopige ontslagdatum vast en bepalen samen met de verwijzer welke zorg er nodig is na het ontslag. Tijdens de opname lopen alle behandelingen die de jongere thuis volgde zo veel als mogelijk door.
We vinden dat jongeren die in crisis zijn, niet alleen gelaten mogen worden. Als een jongere wordt opgenomen, nemen we daarom de eerste 24 uur ook de ouders of verzorgers van de jongere op. We noemen dit ‘rooming in’. Het grote voordeel hiervan is dat we elkaar in een korte tijd beter kunnen leren kennen.

Het centrum heeft in totaal 28 bedden op de open en gesloten afdeling van de HIC.

Yulius

locatie