Welkom bij het Ilex College!

Vorige pagina

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Praktijkonderwijs (leerjaar 1 en 2), vmbo-basis, -kader en MBO1

“Wij bieden een gestructureerde omgeving waarin leerlingen zich veilig kunnen voelen én plezier kunnen hebben.” – Margareth Dalmeijer, schooldirecteur

Ondervindt uw kind onderwijsbelemmeringen ten gevolge van een psychische stoornis en zoekt u een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs? Dan is het Ilex College in Schiedam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Ilex College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht. Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ilex College

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

Samenwerking

Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Alle schoolbesturen verbonden aan het Samenwerkingsverband nieuwe waterweg noord v(s)o maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Vanuit onze school/organisatie neemt een gedragswetenschapper deel aan het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit deskundigen die medewerkers op scholen kan adviseren om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.

Ilex College

ontvangt ESF-subsidie voor arbeids-toeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor PrO en vso. Voor Ilex College betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 29.000. Ilex College investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken alsook (branche)certificering en externe stages.

Europees Sociaal Fonds
Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. Voor PrO/vso in Nederland is € 15 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor
schooljaar 2022-2023 en € 30 miljoen voor de schooljaren 2023-2024 & 2024-2025. De ESF-subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF-middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.

Impressie

Video