Poli zorg en onderwijs

Vorige pagina

Wat is

het?

We helpen kinderen en jongeren die vastlopen op school en complexe psychische problemen hebben. Door zorg en onderwijs te combineren, worden deze kinderen in staat gesteld om succesvol naar school te gaan.

Diagnostiek en behandeling wordt aangeboden op school onder schooltijd. De poli zet zich in voor leerlingen uit het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs met complexe, meervoudige onderwijs- en zorgbehoeften en hun omgeving. Het doel van de poli is het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en daar de behandeling op aan te laten sluiten om zo een doorlopende schoolloopbaan te bevorderen, via een tijdige en integrale aanpak op school en thuis. Er zal hierdoor een doorlopende lijn ontstaan van zorg tussen ouders, school, jeugd- en wijkteams, samenwerkingsverbanden en/of andere zorgaanbieders waarbij iedereen zijn expertise inbrengt en verantwoording neemt. Indien noodzakelijk kan de poli Zorg en Onderwijs doorverwijzen naar andere specialistische afdelingen binnen Yulius en Yulius Onderwijs.

Yulius

locaties

Een behandeling kan worden ingezet op scholen tijdens schooltijd en op locatie Metroplein in Rotterdam en de Steiger:

Wat

doen we?

Diagnostiek

Er kunnen verschillende diagnostische onderzoeken worden afgenomen, zoals dossieronderzoek, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, screening dyslexie, ontwikkelingsanamnese, schoolobservatie, gezinsdiagnostisch onderzoek, kinderpsychiatrisch
onderzoek.

Behandeling

Er wordt vraaggerichte behandeling geboden en deze kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Er kan gedacht worden aan:

 • Individuele of groepsbehandeling, bijvoorbeeld gericht op angstreductie en stemmingsverbetering, traumaverwerking, bevorderen van veilige hechtingsrelaties, gedrags- en emotieregulatie, executieve functies, prikkelverwerkingsproblematiek, verbeteren zelfbeeld;
 • Psycho-educatie voor leerling, ouders en leerkrachten;
 • Cognitieve gedragstherapie, zoals ACT, EMDR en schrijftherapie;
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Weerbaarheidstraining;
 • Ouderbegeleiding/gezinsinterventie, bijvoorbeeld gericht op het ondersteunen van ouders in de opvoedingssituatie, het aanreiken van praktische adviezen, video-hometraining, Oki B;
 • Psychomotorische therapie, bijvoorbeeld door middel van ontspanning, beweging, het ondernemen van een activiteit;
 • Farmacotherapie (medicatie);
 • Leerkrachten adviseren met betrekking tot interventies en de inzet van hulpmiddelen.

Het team

Het team van de poli Zorg en Onderwijs bestaat uit een orthopedagoog-generalist, kinder- en jeugdpsychiater, orthopedagoog, sociotherapeuten/gezinsbehandelaren, psychomotorisch therapeut, onderwijsprofessional en een teamleider. Het team bestaat uit professionals die zowel een onderwijsachtergrond als een achtergrond in de specialistische ggz hebben.

Contra-indicaties

 • Verslavingsproblematiek in het geval dit interfereert met alle levensgebieden van de leerling;
 • Acute psychiatrische en/of pedagogische crisis waaronder actuele suïcidaliteit;
 • Thuiszitter waarbij het samenwerkingsverband niet actief betrokken is en een procedure gestart is om schoolgang te bevorderen;
 • Voor slechts afname van IQ-onderzoek wordt ververwezen naar het betrokken samenwerkingsverband of de aan school verbonden orthopedagoog/psycholoog;
 • Indien deeltijd-/dagbehandeling is geïndiceerd.

Voorwaarden

 • Bereidheid ouders en school tot samenwerking;
 • School heeft een ruimte ter beschikking voor de diagnostiek- en/of behandelcontacten. Daarnaast is er voor de PMT-contacten een ruimte nodig waar veilig bewogen kan worden (denk aan een gymzaal);
 • Met toestemming van ouders en school inzicht in leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsperspectief-/handelingsplannen.

Kosten

Aan de onderzoeken of behandelingen van de poli Zorg en Onderwijs zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend via de gemeente van het kind/de jongere. Voor jongeren van 18 jaar en ouder verloopt dit via de zorgverzekeraar. Hier kunnen wel kosten aan verbonden zijn, omdat de ziektekostenverzekering veelal een verplicht eigen risico kent.

 

Aanmelding

 • Verwijzer (samenwerkingsverband, wijkteam of school) heeft een vooroverleg om de situatie te bespreken en of wij kunnen helpen. Voor vooroverleg kunt u contact opnemen met Consultatie Poli Zorg en Onderwijs door te mailen naar consultatiepolizorgenonderwijs@yulius.nl.
 • Verwijzing: Ouders vragen verwijsbrief voor specialistische ggz (sggz) poli Zorg en Onderwijs bij (huis)arts of wijk/jeugdteam. Vul het aanmeldformulier in en mail het samen met de verwijsbrief naar: aanmelding@yulius.nl. Geef in de mail aan dat het een aanmelding voor de poli Zorg & Onderwijs is.
 • Er wordt met de cliënt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
 • Intakegesprek en start diagnostiek/behandelproces.

Yulius

Vertelt!

Poli Zorg en Onderwijs

Het verhaal van Lisa - poli Zorg en Onderwijs

Lisa zit in groep 7 van de basisschool. Ze is een enthousiaste leerling maar ze presteert op alle vlakken lager dan haar leeftijdsgenoten. Haar moeder maakt zich zorgen en…

Lees Lisa's verhaal

Yulius

Nieuwsbrief